ข้อมูลระดับจังหวัด / อุบลราชธานี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,783,035 คน

ประชากรวัยเรียน 531,778 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 531,778 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 531,778 คน

พื้นที่ 15,648.38 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 36,527 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายมงคล อุทิตสาร   โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์
2. พ.ต.ต.ถวัลย์ บุญภักดี   สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี
3. นายสมบูรณ์ แก้วมณี   สพท.อุบลราชธานี เขต 4
4. นางภิญดา พิฑูรย์   โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์ประสงค์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม