ข้อมูลระดับจังหวัด / อุดรธานี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,527,562 คน

ประชากรวัยเรียน 432,055 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 432,055 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 432,055 คน

พื้นที่ 11,114.79 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 39,906 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ   สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
2. นาบพบเพชร นิลงาม   สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
3. นางสาวรุ่งราวรรณ เสนารักษ์   สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
4. นางคุณเพ็ญ   กิ่งมิ่งแฮ
5. นางศศิกร สาระคม   ศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรตินาม่วง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม