ข้อมูลระดับจังหวัด / อำนาจเจริญ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 368,934 คน

ประชากรวัยเรียน 105,880 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 105,880 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 105,880 คน

พื้นที่ 3,273.16 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 18,275 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายปฏิพัฒน์ แก้วมูล   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
2. นายประจักษ์ หวานใจ   วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
3. นางจริยาวดี ผาบุญมา   โรงเรียนนายมวิทยาคาร

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม