ข้อมูลระดับจังหวัด / หนองบัวลำภู ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 496,692 คน

ประชากรวัยเรียน 143,019 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 143,019 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 143,019 คน

พื้นที่ 4,242.39 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 17,993 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางสาวศรินญา ไพรพยอม   โรงเรียนพิชญบัณฑิต
2. นายวีระชัย สนธิละ   โรงเรียนพิชญบัณฑิต
3. นายสมบัติ เอกทัศน์   อบต.กุดดินจี่

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม