ข้อมูลระดับจังหวัด / หนองคาย ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 899,580 คน

ประชากรวัยเรียน 256,508 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 256,508 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 256,508 คน

พื้นที่ 7,235.40 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 28,195 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางรำเพย ทินกระโทก   สพท.หนองคาย เขต 2
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์   โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
3. พ.จ.อ.ยอดเพ็ชร โพธิ์บึงกาฬ   สถานีเรือบึงกาฬ
4. นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาณ   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
5. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม