ข้อมูลระดับจังหวัด / สุรินทร์ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,375,257 คน

ประชากรวัยเรียน 395,662 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 395,662 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 395,662 คน

พื้นที่ 8,836.64 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 25,573 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ฤทธิรงค์ ปกาสิทธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3. นางกฤษดาภรณ์ นิยมพันธ์   โรงเรียนเมืองสุรินทร์
4. พ.ต.ท.สุพจน์ จงอุตส่าห์   สภ.อ.เมืองสุรินทร์
5. นายฉัตรเอก หล้าล้ำ   โรงเรียนสุรวิทยาคาร
6. นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม