ข้อมูลระดับจังหวัด / สกลนคร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,109,046 คน

ประชากรวัยเรียน 317,346 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 317,346 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 317,346 คน

พื้นที่ 9,610.76 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 31,850 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม