ข้อมูลระดับจังหวัด / ศรีสะเกษ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,446,484 คน

ประชากรวัยเรียน 411,031 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 411,031 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 411,031 คน

พื้นที่ 8,954.49 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 24,412 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายพงษ์ศักดิ์ คำศรี   โรงเรียนกันทรารมณ์
2. นายสมชวน รายระยับ   โรงเรียนบ้านยางน้องตองปิด
3. นายวรวุฒิ สมภาวะ   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
4. นายสุปรีชา ชัยชาญ   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม