ข้อมูลระดับจังหวัด / เลย ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 613,303 คน

ประชากรวัยเรียน 161,764 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 161,764 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 161,764 คน

พื้นที่ 10,342.81 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 46,517 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. พ.ต.อ.สมชาย ศรีคำแดง   สภ.ต.ภูหลวง
3. นางทัศนา โกศล   เทศบาลเมืองเลย
4. นางสาวพเยีย ศรีแสงทอง   สนง.พมจ.เลย
5. นางสาวทิชากร เภาเนือง   โรงพยาบาลเลย

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม