ข้อมูลระดับจังหวัด / ร้อยเอ็ด ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,310,047 คน

ประชากรวัยเรียน 353,405 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 353,405 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 353,405 คน

พื้นที่ 7,856.55 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 30,000 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสถิตย์ ศรีถาวร   โรงเรียนบ้านหนองช้าง
2. นายบัญชา หวานใจ   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
3. นางสาวจริยา จารนัย   ธนาคารทหารไทย
4. นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย   วิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด
5. นางสาวภนิดา เอี่ยมทศ  

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม