ข้อมูลระดับจังหวัด / ยโสธร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 540,889 คน

ประชากรวัยเรียน 145,210 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 145,210 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 145,210 คน

พื้นที่ 4,123.20 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 31,380 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายพูลชัย ป้องวิชัย   สพท.ยโสธร เขต 1
2. นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส   วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3. นายองอาจ แสนศรี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
4. นายยิ่งยศ บุญทศ   สพท.ยโสธร เขต 2

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม