ข้อมูลระดับจังหวัด / มุกดาหาร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 335,447 คน

ประชากรวัยเรียน 95,259 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 95,259 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 95,259 คน

พื้นที่ 4,146.04 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 29,608 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสถิต สำราญสุข   วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
2. นายอดุล ศรีภักดี   วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
3. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์   วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
4. นายโสภา คล่องดี   วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
5. นายวันชัย ไร่สงวน   วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
6. นายถาวร บัณฑิตแสน   สพท.มุกดาหาร
7. นางพิสมัย นาโสก   สนง.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม