ข้อมูลระดับจังหวัด / มหาสารคาม ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 937,686 คน

ประชากรวัยเรียน 246,440 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 246,440 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 246,440 คน

พื้นที่ 5,625.45 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 34,370 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายอุทิน นิติกานต์การุณ   สพท.มหาสารคาม เขต 1
2. นายบรรเทา อะปะมะทัง   สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3. นายมีชัย พลภูงา   สพท.มหาสารคาม เขต 2
4. นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม