ข้อมูลระดับจังหวัด / บุรีรัมย์ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,536,722 คน

ประชากรวัยเรียน 447,451 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 447,451 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 447,451 คน

พื้นที่ 10,134.27 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 28,006 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายบรรพต วงศ์ทองเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. พ.ต.ท.ณรงค์ มณิโชติ   สภ.อ.เมืองบุรีรัมย์
3. นางสาวพรรณเพ็ญ นิลนนท์   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1
4. นางสาวอาภัสรา วงศ์สัมพันธ์ชัย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม