ข้อมูลระดับจังหวัด / นครราชสีมา ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 2,555,587 คน

ประชากรวัยเรียน 679,587 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 679,587 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 679,587 คน

พื้นที่ 20,661.61 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 50,217 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ผศ.ปรีมา คร้ามพักตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. นายวรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. นางวารุณี โกศัลวิตร   โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม