ข้อมูลระดับจังหวัด / นครพนม ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 695,351 คน

ประชากรวัยเรียน 201,079 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 201,079 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 201,079 คน

พื้นที่ 5,592.02 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 36,947 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. อ.อร่ามจิต ชิญช่าง   โรงเรียนปิยะมหาวิทยาลัย
2. นายธงชัย ชิณช่าง   สพท.นครพนม เขต 1
3. นายแสวง สิริพัฒน์   สพท.นครพนม เขต 1
4. นายสถาพร ชูทองรัตน์   สพท.นครพนม เขต 2
5. พ.ต.อ.ณรงค์ อรรคนิตย์   สภ.อ.เมืองนครพนม
6. นางรุจิรา สิทธิกานต์   สาธารณาสุขอำเภอเมืองนครพนม
7. นางพานี อุทุมทอง   สนง.พมจ.จังหวัดนครพนม
8. นางสาวภัทริกา ชิณช่าง   ธนาคารทหารไทยจังหวัดนครพนม

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม