ข้อมูลระดับจังหวัด / ชัยภูมิ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,119,146 คน

ประชากรวัยเรียน 295,845 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 295,845 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 295,845 คน

พื้นที่ 12,681.3 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 32,875 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายระพี คำสอนพันธ์   สถานีอนามัยตำบลคอนฉิม
2. นายวิรงรอง คำสอนพันธ์   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงน้อย
3. นายสัญญา จรรยาศรี   สถานีอนามัยตำบลชีลอง
4. นายอดิศักดิ์ ไชยพรหม   โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม