ข้อมูลระดับจังหวัด / ขอนแก่น ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,750,500 คน

ประชากรวัยเรียน 464,407 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 464,407 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 464,407 คน

พื้นที่ 10,635.27 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 65,558 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายอลงกต ภูมิสายดร   มรภ.มหาสารคาม
2. นางสาวฐิติมา กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นาวสาววิภาวรรณ สำราญกิจ   โรงเรียนบ้านโนนท่อน
4. นาวสางกัลยา มิขะมา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม