ข้อมูลระดับจังหวัด / กาฬสินธุ์ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 975,562 คน

ประชากรวัยเรียน 265,583 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 265,583 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 265,583 คน

พื้นที่ 6,938.00 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 32,004 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.โณทัย อุดมบุญญานุภาพ   สพท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1
2. นางเลิศอิศระ สุระสิทธิ์   สพท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1
3. นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย   สพท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1
4. นายชาญยุทร ไสยาศรี   สพท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม