ข้อมูลระดับจังหวัด / สระแก้ว ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 538,344 คน

ประชากรวัยเรียน 154,531 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 154,531 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 154,531 คน

พื้นที่ 7,195.1 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 34,179 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล   โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2. นางเพ็ญศิริ อมิตเดช   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
3. นางญาณี นาคพงษ์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4. นายสาคร โห้วงศ์   สพท.จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม