ข้อมูลระดับจังหวัด / ระยอง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 573,785 คน

ประชากรวัยเรียน 160,540 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 160,540 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 160,540 คน

พื้นที่ 3,552.0 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 996,079 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร   มรภ.ราชนครินทร์
2. นายเกษม บำเพ็ญทาน   สพท.ระยอง
3. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด   มรภ.ราชนครินทร์
4. ผศ.เกื้อกูล สถาพรวจนา   มรภ.ราชนครินทร์
5. นายนนท์ แสงจันทร์   สพท.ระยอง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม