ข้อมูลระดับจังหวัด / ปราจีนบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 453,819 คน

ประชากรวัยเรียน 122,474 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 122,474 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 122,474 คน

พื้นที่ 4,762.40 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 182,065 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า   มรภ.สาชนครินทร์
2. นายสมพงศ์ ชินสร้อย   สพท.ปราจีนบุรี
3. ร.ต.อ.มงคล โท้เป๋า   สภ.ต.ศรีมหาโพธิ์
4. นายแดนสรวง วรรณวงศ์สอน   สนง.สาธารณสุุขปราจีนบุรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม