ข้อมูลระดับจังหวัด / นครนายก ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 250,003 คน

ประชากรวัยเรียน 63,440 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 63,440 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 63,440 คน

พื้นที่ 2,122.0 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 65,884 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสมชาย พุ่มพิเล   สพท.นครนายก
2. นาวสิวพรศิริ กองนวง   มรภ.ธนบุรี
3. นางสาววารุณี พูลเจริญ   พมจ.จังหวัดนครนายก
4. นางสุนันท์ แสงทรัพย์   สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม