ข้อมูลระดับจังหวัด / ตราด ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 219,949 คน

ประชากรวัยเรียน 56,884 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 56,884 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 56,884 คน

พื้นที่ 2,819.0 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 72,267 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายมานิต ต้นสกุล   โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
2. นาวสาวกาญจนา จินตกานนท์   โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
3. นางธนพรรณ วรรณรัตน์   อบต.วังกระแจะ
4. นางมยุรา วิจิตรสมบัติ   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม