ข้อมูลระดับจังหวัด / ชลบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,209,290 คน

ประชากรวัยเรียน 325,822 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 325,822 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 325,822 คน

พื้นที่ 4,343.0 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 368,369 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
2. ผศ.ดร.จินตนา วัชรสิทธุ์   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
3. อ.สุกัญญา พรพิบูลย์   โรงเรียนชลบุรีสุขบท

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม