ข้อมูลระดับจังหวัด / ฉะเชิงเทรา ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 654,206 คน

ประชากรวัยเรียน 176,120 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 176,120 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 176,120 คน

พื้นที่ 5,351.0 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 256,448 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล   มรภ.ราชนครินทร์
2. นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน   มรภ.ราชนครินทร์
3. นายอัครชัย เรืองวุฒิ   มรภ.ราชนครินทร์
4. พ.ต.ท.หญิงอาภัสรา ศรีคชา   มรภ.ราชนครินทร์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม