ข้อมูลระดับจังหวัด / จันทบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 502,389 คน

ประชากรวัยเรียน 133,615 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 133,615 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 133,615 คน

พื้นที่ 6,338.0 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 62,893 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. รศ.วิมล เอมโอช   มรภ.รำไพพรรณี
2. ผศ.ศุภวัฒน์ เอมโอช   มรภ.รำไพพรรณี
3. ผศ.บุญเรือน พฤกษ์ศศิธร   มรภ.รำไพพรรณี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม