ข้อมูลระดับจังหวัด / ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 494,416 คน

ประชากรวัยเรียน 133,400 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 133,400 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 133,400 คน

พื้นที่ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 104,116 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม   สนง. สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. นางสาวบุษกร ลิ้มศิริ   สนง. สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. พ.ต.ท.มานิตย์ วงษ์ปั่น   กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. นางอนงค์ สารบาล   สพท.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม