ข้อมูลระดับจังหวัด / ชัยนาท ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 340,129 คน

ประชากรวัยเรียน 83,980 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 83,980 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 83,980 คน

พื้นที่ 2,469.74 ตารงกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 66,065 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.พรเทพ รู้แผน   มรภ.นครสวรรค์
2. นายกนก เลียบเงิน   สพท.จังหวัดชัยนาท
3. นายไพรัช ไล้ทอง   โรงพยาบาลชัยนาท
4. นายธนพัฒน์ เอี่ยมงาน   สนง.สาธารณสุขอำเภอหันคา

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม