ข้อมูลระดับจังหวัด / กาญจนบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 834,447 คน

ประชากรวัยเรียน 210,626 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 210,626 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 210,626 คน

พื้นที่ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 70,873 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย   มรภ.กาญจนบุรี
2. นายไพศาล สระทองแดง   โรงเรียนบ้านหินแหลม
3. พ.ต.ท.ภุชงค์ ณรงค์อินทร์   สภ.อ.ท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม