ข้อมูลระดับจังหวัด / อ่างทอง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 283,943 คน

ประชากรวัยเรียน 68,007 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 68,007 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 68,007 คน

พื้นที่ 968.37 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 53,534 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางกาญจนา นาพูลผล   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
2. นายเชต บุญมี   สพท.จังหวัดอ่างทอง
3. พ.ต.อ.โชติ วีระเดชกำแหง   สภ.จ.อ่างทอง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม