ข้อมูลระดับจังหวัด / สุพรรณบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 840,128 คน

ประชากรวัยเรียน 192,073 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 192,073 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 192,073 คน

พื้นที่ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 52,958 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว   มรภ.กาญจนบุรี
2. นางสาวมารยาท บุญเกิด   โรงเรียนบางลี่วิทยา
3. นางจุรีรัตน์ บุญเรืองโรจน์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม