ข้อมูลระดับจังหวัด / สิงห์บุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 216,969 คน

ประชากรวัยเรียน 49,295 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 49,295 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 49,295 คน

พื้นที่ 882,47 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 82,988 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ดร.สุมาลี สวยสอาด   มรภ.เทพสตรี
2. นางสาวนันทณัฏฐ์ น้อยเหลือ   สพท.จังหวัดสิงห์บุรี
3. นางสิริภร เอกธีรธรรม   สนง.สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
4. พ.ต.ต.พะยอม ตาลแก้ว   สภ.อ.พรหมบุรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม