ข้อมูลระดับจังหวัด / สระบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 609,855 คน

ประชากรวัยเรียน 160,672 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 160,672 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 160,672 คน

พื้นที่ 3,576.49 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 181,270 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ขนิษฐา สมร่าง   มรภ.เทพสตรี
2. นางสาวแหวนไพลิน   เย็นสุข
3. นายวัชรพล ในอรุณ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
4. พ.ต.ท.ถาวร ดุลยวิทย์   สภอ.เมืองสระบุรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม