ข้อมูลระดับจังหวัด / สมุทรสงคราม ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 194,990 คน

ประชากรวัยเรียน 45,466 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 45,466 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 45,466 คน

พื้นที่ 416.70 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 72,620 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.วรลักษณ์ กลัดแก้ว   มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
2. นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน   มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
3. นางมณฑา พูนศรีพัฒนา   สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
4. นางอุไรวรรณ ทองคง   สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
5. นายสุชาติ เจียมจิตต์   สพท.จังหวัดสมุทรสงคราม
6. พ.ต.ท.สงการนต์ บูรณศักดิ์   สภ.จ.สมุทรสงคราม

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม