ข้อมูลระดับจังหวัด / ลพบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 752,775 คน

ประชากรวัยเรียน 82,983 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 82,983 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 82,983 คน

พื้นที่ 6,199.75 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 93,608 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง   มรภ.เทพสตรี
2. นางนิตยา ทัมพุ่ม   กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
3. พ.ญ.ณัฐภร ประกอบ   โรงพยาบาลลพบุรี
4. พ.ต.ท.ชัยเสถียร มณีจันทร์   สภ.จ.ลพบุรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม