ข้อมูลระดับจังหวัด / ราชบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 786,357 คน

ประชากรวัยเรียน 235,529 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 235,529 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 235,529 คน

พื้นที่ 5,196.46 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 181,270 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.รท.สุรีย์ พันธ์รักษ์   มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
2. คุณมันทนา เพ็งนู   สพท.ราชบุรี เขต 1
3. คุณสุวรรณา อัตถโชค   สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
4. คุณนงนุช จันทรศรี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
5. พ.ต.ต.อำพร รักพะกา   สภ.อ.เมืองราชบุรี
6. นางสาวจัทร์เพ็ญ กังใช้ง้วน   มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม