ข้อมูลระดับจังหวัด / เพชรบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 456,002 คน

ประชากรวัยเรียน 114,752 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 114,752 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 114,752 คน

พื้นที่ 6,225.13 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 102,202 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางสาววิมลา พงศาธร   มรภ.เพชรบุรี
2. นายทวีศักดิ์ วัดอุดม   สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
3. นายฉัตรชัย สมานมิตร   สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
4. นางสาวสุวรรณา แสงวสุรีฉาย   สพท.จังหวัดเพชรบุรี เขต 1

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม