ข้อมูลระดับจังหวัด / พระนครศรีอยุธยา ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 754,595 คน

ประชากรวัยเรียน 191,014 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 191,014 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 191,014 คน

พื้นที่ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 401,972 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระเจริญ   มรภ.พระนครศรีอยุธยา
2. นางนารีรัตน์ บุญมี   สนง.สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
3. พ.ต.ต.สมนึก เสงี่ยมงาม   กองบังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา
4. นายยืนยง ราชวงษ์   สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม