ข้อมูลระดับจังหวัด / สมุทรสาคร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 462,510 คน

ประชากรวัยเรียน 128,379 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 128,379 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 128,379 คน

พื้นที่ 854.37 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 539,346 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. พ.ต.ท.ดร.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล   สถาบันพัฒนาข้าราชการ
2. พ.ต.ท.ดรัสวัต เวอวงศ์รัตน์   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
3. นายเบญจพล ปัญญาประภากร   สพท.จังหวัดสมุทรสาคร
4. นางอัจฉรา ชาติกานนท์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม