ข้อมูลระดับจังหวัด / สมุทรปราการ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,107,626 คน

ประชากรวัยเรียน 294,121 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 294,121 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 294,121 คน

พื้นที่ 1,474.05 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 422,388 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล   กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
2. นางจงรักษ์ มุสิกะมาน   โครงการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
3. นางสาวณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี   กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
4. นางสาวประภากร โกมลมิศร์   พมจ.สระแก้ว

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม