ข้อมูลระดับจังหวัด / ปทุมธานี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 861,338 คน

ประชากรวัยเรียน 229,069 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 229,069 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 229,069 คน

พื้นที่ 1,474.05 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 232,143 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางศิริกาญจน์ ธนวัฒน์เดชากุล   ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
2. นางภานุมาศ คงสุวรรณ์   โรงเรียนธัญบุรี
3. นายสุเทพ อำรัตนาพร   ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม