ข้อมูลระดับจังหวัด / นนทบุรี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 999,057 คน

ประชากรวัยเรียน 242,806 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 242,806 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 242,806 คน

พื้นที่ 628.66 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 87,977 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายชาคริต ภวังคนันท์   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
2. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล   กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม