ข้อมูลระดับจังหวัด / นครปฐม ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 821,905 คน

ประชากรวัยเรียน 215,664 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 215,664 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 215,664 คน

พื้นที่ 2,127.11 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 137,856 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสันติสุข สันติศาสนสุข   กระทรวงศึกษาธิการ
2. นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์   สนง.บริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
3. นายเนติ เฉลยวาเรศ   มรภ.เทพสตรี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม