ข้อมูลระดับจังหวัด / กรุงเทพมหานคร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 5,695,956 คน

ประชากรวัยเรียน 1,399,178 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 1,399,178 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 1,399,178 คน

พื้นที่ 1,568.70 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 319,322 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อ.พิธุลาวัณย์ มีนิล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายพิษณุ ประจงการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวอุบลวรรณ เสือเดช   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นางสาวปัทมา ทุมาวงศ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นางสาวหทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม