ข้อมูลระดับประเทศ / 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 62,828,706 คน

ประชากรวัยเรียน 16,433,280 คน

ช่วงอายุ 0-18 ปี 16,433,280 คน
ช่วงอายุ 0-25 ปี 16,433,280 คน

พื้นที่ 513,765.24 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 119,825 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch  

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม