30.07.2013 สรุปสภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชน ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555

ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนดังเช่นที่ได้เคยปฏิบัติมา แต่ทว่าในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555 นี้ โครงการ Child Watch ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือใหม่สำหรับการสำรวจสภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนจากการศึกษางานวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษาในต่างประเทศ โดยยกระดับให้แบบสำรวจสภาวการณ์เดิม มีความสามารถในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุ หรือตัวกำหนดทางสังคม (Social Determinants) ที่เป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ที่ระหว่างพฤติกรรมและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้นปัจจุบันข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของโครงการมีความสามารถเพียงพอในการอธิบายปรากฏการณ์ และปัจจัยเกื้อหนุนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน อาทิ ความสำเร็จทางการศึกษา บทบาทของครอบครัว กลุ่มเพื่อนและชุมชน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อีกทั้งยังสามารถทำนายให้เห็นถึงภาพอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยได้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

สรุปสภาวการ์เด่นด้านเด็กและเยาวชนในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555