นวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ Child Watch ได้เข้าไปริเริ่มผลักดันทำงานยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด โดยเน้นการขับเคลื่อนและสนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย เป็นกลไกสนับสนุนซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดพลังของเครือข่ายอปท. กว่าร้อยแห่งในพื้นที่นำร่อง 20 จังหวัด ที่มีการริเริ่มงานด้านเด็กและเยาวชนใหม่ๆ หลายเรื่อง อาทิ การเพื่อสำรวจสภาวการณ์เด็กในท้องถิ่นโดยอปท. เองหรือ Child Watch ระดับตำบล โครงการ Book Mobile เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กในท้องถิ่น หลายโครงการได้มี การนำไปขยายผลในระดับอปท. อย่างกว้างขวาง อาทิ โครงการบ้านหลังเรียน ถือนวัตกรรมในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ เยาวชนที่ขาดพื้นที่ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน ซึ่งมีการขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ กว่า 30 แห่งในเกือบ 20 จังหวัดทั่วประเทศ

ผลจากการขับเคลื่อนกลไกการทำงานด้านเด็กในระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบจ. อบต. เทศบาล ก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อน เรื่องเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรม เกิดการลงทุนในโครงการด้านเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจ ของโครงการ Child Watch พบว่าปัจจุบันกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณอปท.ที่ถูกจัดสรรไปใช้ในกิจกรรมด้านเด็ก และเยาวชน อาทิ ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กในท้องถิ่น ซึ่งคิด เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 2,500-3,000 ล้านบาทต่อปี