แนวโน้ม “นักสูบ” ในกลุ่มนักเรียนลดลงต่อจากปีที่แล้ว

ผลจากการรณรงค์เรื่องบุหรี่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และอีกหลายหน่วยงานยังคงส่งผล ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจากการสำรวจล่าสุดของโครงการ Child Watch พบว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2550 และ 2551 จากเฉลี่ยร้อยละ11.12 และ 9.47 เหลือ 9.16 ในปี 2552 ในขณะที่ระดับอาชีวะก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงเช่นกันจากร้อยละ 21.87 ในปี 2551 เหลือ 21.60 ในปี 2552 ส่วนระดับอุดมศึกษาเป็นระดับเดียวที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.77 ในปี 2551 เป็น 21.41 ในปีในปี 2552

 {#5_201115.gif}