การพบเห็นยาเสพติดในโรงเรียนลดลง ส่อแวว “3D” กระทรวงศึกษาธิการได้ผล

ผลจากการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดที่มีมาอย่างต่อเนื่องในรอบปีของรัฐบาล บวกกับนโยบาย “Drug – Free” ภายใต้ ยุทธศาสตร์ “3D” ของกระทรวงศึกษาธิการ (Democracy, Decency และ Drug – Free) น่าจะส่งผลดีต่อการลดความเสี่ยง เรื่องสารเสพติดในสถานศึกษา จากผลการสำรวจของโครงการ Child Watch ในปี 2552 นี้พบว่า ร้อยละของเด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายที่พบเห็นการเสพยาเสพติดร้ายแรงในสถานศึกษาของตนลดลงจากปีที่แล้วจากร้อยละ 11.73 เหลือ 9.86 ในปีนี้